O projektu

Název projektu anglicky: My Choice – My Future

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/02.0088

Realizátor: Integrovaná střední škola Sokolnice, 664 52, Sokolnice 496

Partneři projektu: Svaz průmyslu a dopravy ČR, ESB Elektrické stroje a.s.

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7. 1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7. 1. 1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy: 02

Název výzvy: Jihomoravský kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1. 1

Typ projektu: grantový

Realizace: 3. 5. 2010 – 30. 4. 2012

Místo realizace: Jihomoravský kraj

Vedoucí projektu: Ing. Oldřich Životský

Cíle projektu

Aktivní spoluprací s profesními odborníky, firmami a zaměstnavateli v kraji, stejně jako i odborníky z řad hospodářských komor, Svazu průmyslu a dopravy ČR nebo úřadů práce, chce dosáhnout zvýšeného povědomí o technických a řemeslných oborech a představit je jako perspektivní volbu povolání.

Plošné představení těchto oborů v rámci Jihomoravského kraje, vytvoření propagačních nástrojů pro vzdělávání a metodiky pro výchovné poradce, prezentace a přiblížení těchto oborů žákům ZŠ v dostatečném předstihu před výběrem studijního a učebního oboru.

Cíle projektu naplňují cíle oblasti podpory GG 1.1 Jihomoravského kraje, kterými jsou: Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech a Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci 7 – 9. tříd ZŠ, výchovní poradci a učitelé ZŠ.

Stručný popis projektu

Potřeba realizace projektu vychází z informací získaných přímo od zaměstnavatelů, úřadů práce a zástupců škol. Statistické údaje Jihomoravského kraje vykazují trvalý nedostatek pracovníků z technických, řemeslných a některých službových oborů. Projekt také navazuje na dobrou praxi několika projektů realizujících se v ostatních regionech ČR.

Koncepce projektu je inovativní v tom, že se zaměřuje přímo na konkrétní profese, není jen prezentací středních škol a jejich nabídky studia.

Samotná prezentace je koncipována ve snaze více žákům přiblížit praxi a interaktivním přístupem jim ukázat realitu práce v oboru.

Projekt žákům nabídne aktivní účast na besedách, exkurzích a Oborových dnech; vše ve spolupráci s profesními odborníky a firmami. Výchovní poradci a učitelé ZŠ zapojení do projektu získají kvalitní, aktuální a souhrnné metodické podklady, které jim poslouží k předávání informací o reálných potřebách trhu práce směrem k žákům a jejich rodičům.

Aktivity projektu

  • Navázání spolupráce ZŠ, SŠ a firem v Jihomoravském kraji
  • Specializované besedy s odborníky pro žáky ZŠ s užitím mnemotechnických pomůcek
  • Exkurze do firem působících na úrovni technickým či řemeslných oborů, s návštěvou administrativního a sociálního zázemí firmy
  • Praktické Oborové dny, které budou pořádány ve spolupráci s participujícími firmami pro žáky, výchovné poradce, ale i rodiče žáků. Při nich si žáci budou moci sami vyzkoušet řemeslo tvorbou vlastních výrobků.
  • Pořádání workshopů pro výchovné poradce za účasti profesních odborníků a zástupců úřadů práce, hospodářských komor a Svazu průmyslu a dopravy ČR aj.
  • Webové stránky informující o aktivitách projektu, informační bulletin
  • Zpracování prezentačních materiálů, metodik, Katalog řemesel, motivační film na DVD, mnemotechnické pomůcky
  • Vyškolení pracovníci škol pro kvalifikované poradenství při volbě povolání
  • 2000 žáků ZŠ v Jihomoravském kraji projde besedami, exkurzemi a Oborovými dny